VTM Tuuli Parviainen tutkii ympäristöoikeudenmukaisuuden merkitystä öljyonnettomuuksiin liittyvässä ennaltaehkäisevässä päätöksenteossa Suomenlahdella

Tankkeri

Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialuista, ja erityisesti Venäjän öljytankkeriliikenne on jatkuvassa kasvussa. Nykyisin Venäjä kuljettaa kolmasosan öljystään Suomenlahden kautta. Laivaliikenteen kasvun myötä myös öljyonnettomuuden riskit ovat kasvaneet.

Suomenlahden karikkoisuus ja mataluus sekä kapeat, risteävät laivaväylät lisäävät onnettomuuden todennäköisyyttä. Talvella pimeys ja jääpeite tuovat omat haasteensa laivanliikenteen turvallisuuteen.

Nykyiset meriliikennettä ja turvallisuutta koskevat säännökset ovat pitkälti kansainvälisen merenkulunjärjestön, IMO:n, asettamia. Säännöstely kansainvälisellä tasolla on kuitenkin löyhää, eikä se ole riittävällä tavalla huomioinut Suomenlahden erikoispiirteitä- ja olosuhteita. Lisäksi öljyonnettomuuden riskit eivät koske pelkästään laivoja, laivan omistajia ja laivojen miehistöä vaan koko Suomenlahden aluetta, sen rantavaltioiden asukkaita ja ympäristöä.

Eri sidosryhmät ja tekijät myös määrittelevät ja arvottavat riskejä eri tavalla. Oikeudenmukaisen päätöksenteon kannalta onkin tärkeää, että eri sidosryhmille annetaan mahdollisuus riskien ja riskien hallinnan arvioimiseen ja määrittämiseen. Näin ollen kansainvälisen säätelyn tueksi Suomenlahdella kaivataan paikallista ja ennaltaehkäisevää päätöksentekoa, jossa eri sidosryhmien osallistaminen riskien arvioimiseen ja määrittämiseen on ensiarvoista.

Eri sidosryhmien osallistaminen riskiarviointiin

Tutkimuksessa selvitetään niin varustamoiden ja alusten miehistöjen kuin paikallisten asukkaiden roolia ja osuutta onnettomuusriskien tunnistamisessa ja määrittämisessä. Tutkimusmenetelminä ovat haastattelut, osallistuva havainnointi ja toimintatutkimus.

Toimintatutkimuksen avulla pyritään lisäämään paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien tietoa öljyriskeistä ja kehittelemään uusia työkaluja, jonka avulla sidosryhmien jäsenet voivat itse olla aktiivisia toimijoita ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Mitä hyötyä tutkimuksesta on?

Tutkimus tarkastelee ennaltaehkäisevän päätöksenteon ja sidosryhmien osallistamisen merkitystä merenkulun turvallisuuteen sekä ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumiseen päätöksenteossa.

Vaikka tutkimus keskittyy Suomenlahden merenkulun turvallisuuden parantamiseen, aihe on tärkeä myös kansainvälisellä tasolla: meriliikenteen kasvun myötä riskit ovat kasvaneet kaikilla merialueilla. Erityisesti Arktisilla alueilla toimiminen tuo tulevaisuudessa mukanaan uusia turvallisuusriskejä, jolloin aktiivinen julkinen keskustelu sekä riskien ja riskihallinnan määritteleminen tulee olemaan entistä tärkeämpää.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, jolle myönnettiin keväällä 2015 Rafael Kuusakosken muistorahaston puolen vuoden työskentelyapuraha väitöstutkimukseen, jolla selvitetään ympäristöoikeudenmukaisuuden merkitystä öljyonnettomuuksiin liittyvässä ennaltaehkäisevässä päätöksenteossa Suomenlahdella.

Kuvassa on öljy- ja kemikaalitankkeri Astoria Tukholman vesillä huhtikuussa 2015. Kuva: Päivi Haapasaari