Säännöt

1 §

Säätiön nimi on Suomen Luonnonsuojelun Säätiö, ruotsiksi Naturskyddsstiftelsen i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoitus on tukea luonnon- ja ympäristönsuojelun alalla tapahtuvaa tutkimus-työtä sekä muullakin tavoin edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

 • jakamalla apurahoja ja muulla tavalla edistämällä luonnon- ja ympäristönsuojelua koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
 • tukemalla luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää valistustoimintaa;
 • ylläpitämällä yhteyttä alan viranomaisiin ja yhteisöihin;
 • vaikuttamalla luonnonsuojelun ja kansalaisten virkistysmahdollisuuksien kannalta tarpeellisten alueiden varaamiseen ja hankintaan; sekä toimimalla muullakin tavalla luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi.

4 §

Säätiön peruspääoma on 1.141.186 markkaa, minkä Suomen Luonnonsuojeluyhdistys on säätiötä varten jäseniltään lahjoituksina kerännyt.

Peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä.

Peruspääoman lisäksi säätiöllä on käyttörahasto. Sillä voi olla myös erikoisrahastoja.

Käyttörahastoon, josta suoritetaan kaikki säätiön juoksevat menot, apurahat ja avustukset sekä muun toiminnan rahoitus, siirretään peruspääoman tuotto, ellei säätiön hallitus katso, että tämä tuotto on joko kokonaan tai osittain liitettävä peruspääomaan.

Käyttörahastoon lisätään myös kaikki käyttörahaston tuottama korkotulo ja säätiön kaikki muut tuotot, avustukset ja lahjoitukset, sikäli kuin niistä lahjoittaja tai säätiön hallitus ei toisin määrää.

5 §

Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muulla laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiö on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteätä omaisuutta. Säätiön varat on sijoitettava turvallisesti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavasti.

6 §

Säätiön hallitukseen, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita, kuuluu seitsemän jäsentä. Näistä valitsee Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton hallitus kumpikin kaksi jäsentä. Muut jäsenet valitaan säätiön hallituksen syyskokouksessa. Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton hallitusten valitsemien jäsenten toimiaika kestää kaksi kalenterivuotta siten, että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

7 §

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnäollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan edustama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Säätiön asiamies, mikäli sellainen on säätiölle valittu ja hän ei ole ennestään säätiön hallituksen jäsen, on oikeutettu olemaan läsnä hallituksen kokouksissa olematta kuitenkaan sen äänioikeutetu jäsen.

8 §

Hallituksen jäsenyys on palkaton kunniatoimi. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaus suoritetaan valtion matkustussäännön II matkustusluokan mukaisesti.

9 §

Säätiön hallitus ottaa ja erottaa säätiölle mahdollisesti otettavan asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Asiamiehen palkan suuruuden ja muut mahdollisesti maksettavat palkkiot määrää säätiön hallitus.

Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia, joiden tehtävät se määrää.

Hallitus päättää tutkimusapurahojen jakamisesta ja muun toiminnan toteuttamisesta.

10 §

Säätiön hallitus kokoontuu

1) kevätkokoukseensa viimeistään huhtikuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset;
 • vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä niille toimihenkilöille, jotka ovat hallitukselle tilivelvollisia;
 • muut esille tulevat asiat.

2) syyskokoukseensa viimeistään marraskuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet;
 • valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle;
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
 • määrätään tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot;
 • päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarvioehdotuksesta;
 • muut esille tulevat asiat.

11 §

Kutsu hallituksen kevät- ja syyskokoukseen tapahtuu puheenjohtajan tai varapuheen-johtajan toimesta vähintään kymmenen päivää ennen kokousta annetulla kirjallisella kutsulla.

12 §

Hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä pitää sitä tarpeellisena. Kutsu kokoukseen annetaan samalla tavoin kuin kevät- ja syyskokoukseen.

13 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja hallituksen siihen oikeuttamat säätiön toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia.

14 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilintarkastajille on säätiön tilinpäätös annettava tarkastettavaksi maaliskuun 15 päivään mennessä ja vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §

Tilintarkastajista tulee yhden varsinaisen ja yhden varamiehen olla Keskuskauppa-kamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai Kauppakamarin hyväksymiä tilimiehiä (HTM).

16 §

Jäljennös vuosikertomuksesta, tilintarkastajain kertomuksesta ja ote tilinpäätöksen vahvistamista koskevasta säätiön hallituksen pöytäkirjasta tilinpäätöksineen on ennen toukokuun loppua toimitettava oikeusministeriölle.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on käsitelty kahdessa säätiön hallituksen kokouksessa, joiden välillä on ollut ainakin kahden viikon aika, ja että ehdotus on saanut kummassakin kokouksessa puolelleen vähintään 2/3 läsnäolevien äänistä.

18 §

Jos säätiö päätettäisiin lakkauttaa, on säätiön jäljellä olevat varat käytettävä näiden sääntöjen mainitsemaan tarkoitukseen hallituksen päättämällä tavalla.

Vahvistettu oikeusministeriössä 1962. Muutettu 4.5.1978. Muutettu 6.3.2007. Muutettu 30.10.2018.