Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2006

i

2006

Säätiö jakoi vuonna 2006 apurahoja 18 hankkeelle yhteensä 24 800 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Mm.yo Elina Peuhu, Helsinki, väitöskirjatyöhön “Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen – haave vai realismia?” 1500 euroa

YTM Miikka Salo, Jyväskylä, väitöskirjatyöhön “Uusiutuvan energian käyttöönoton rakenteelliset esteet – Maaseudun energiaresurssien ja liikenteen biopolttoaineiden käytön mahdollisuus tulkittuna kriittisen realismin näkökulmasta”, 1000 euroa

Fil.yo Riikka Juutinen, Jyväskylä, pro gradu –työhön “Salpausselän lähteiden sammallajistossa tapahtuneet muutokset 50 vuoden aikana ja metsälain mahdollisuudet turvata lähdesammalten säilyminen”, 1500 euroa

Fil.yo Lauri Kajander, Helsinki, pro gradu –työhön “Uhanalaisten lahopuulla elävien kovakuoriaisten ja kääpien kustannustehokkaiden inventointimenetelmien kehittäminen”, 1000 euroa

Mm.yo Mari Niemi, Joensuu, pro gradu -työhön “Rantametsien kääpälajisto Pohjois-Karjalassa”, 1000 euroa

Yht.yo Sanna Paala, Rovaniemi, pro gradu -työhön “Yksilön toimijarooli kansainvälisessä politiikassa – Saamelaisten poromiesten aktivoituminen Inarin metsäkiistassa”, 500 euroa

Mm.yo Keijo Savola, Joensuu, Helsingin seutukunnan luonnonsuojelullisesti arvokkaiden suojelemattomien yhteisömetsien luontoarvojen selvityshankkeeseen, 1300 euroa

Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri, Jyväskylä, metsiensuojeluaiheisen koulutusviikonlopun järjestämiseen, 500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

FM Marjut Kreivi, Oulu, väitöskirjatyöhön Pohjanlahden merenrantaniityillä esiintyvän esiintyvän ruijanesikkoryhmän uhanalaisten lajien luonnonsuojelugenetiikasta, 2000 euroa

Fil.yo, assistentti Martti Hario, Espoo, selkälokin suojelututkimukseen Suomenlahdella, 2000 euroa

Fil.yo Hanna Laakkonen, Helsinki, pro gradu –työhön “Öljypäästöjen vaikutuksista Itäisen Suomenlahden kasviplanktonyhteisöön”, 1500 euroa

Fil.yo Mikaela Sundqvist, Turku, pro gradu –työhön “Tributyylitinan (TBT) vaikutus kalan lisääntymiskykyyn”, 1500 euroa

Toimittaja Eeva Jäntti, Helsinki, dokumenttielokuvaan “Sillamäe”, joka kertoo Suomenlahden etelärannikolla sijaitsevan Sillamäen pikkukaupungin asukkaiden elämästä radioaktiivisen altaan vaikutuspiirissä, 1500 euroa

Suomen Lepakkotieteellinen yhdistys, Helsinki, lepakkoharrastuskoulutuksen käynnistämiseen ja koulutusmateriaalin tuottamiseen, 2000 euroa

Toimittaja, valokuvaaja Teuvo Suominen, Karkku, kirjahankkeeseen “Suomen ympäristöliikkeen seitsemän vuosikymmentä”, 3000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

Fortum Oyj:n nimikkostipendin sai Virtavesien hoitoyhdistys ry., Lohja, Itämereen laskevien jokien ja purojen ennallistamistyöhön, 3000 euroa