Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2014

i

2014

Säätiön jakoi vuonna 2014 apurahoja 19 hankkeelle yhteensä 44 450 euroa. Tuen pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat:

FM Camilla Ekblad, Espoo, merikotkan saalistusekologiaa käsittelevään väitöstutkimukseen, 6.250 euroa

FM Tiia Forsström, Turku, vieraslaji liejutaskuravun ekologiaa Saaristomerellä käsittelevään väitöstutkimukseen, 3.000 euroa

FM Jussi Lampinen, Turku, väitöstutkimukseen ”Kaupunkiniityt niittykasvillisuuden uusympäristönä ja niiden merkitys luonnonsuojelussa”, 6.250 euroa

Rönnskärin Lintuaseman Tuki ry., Kirkkonummi, keskisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutosten seurannan (vuodet 1984–2013) tulosten julkaiseminen raportin muodossa, 2.000 euroa

LuK Elisa Suihkonen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään erityisesti suojeltavien lajien rajauskäytäntöjä Suomessa, 1.000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry., Helsinki, Porkkalan kansallispuisto Suomenlahti-vuonna 2014 -hankkeeseen, 2.000 euroa

LuK Helena Tiainen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään itämerennorpan liikkumista suhteessa rannikkokalastukseen, 1.000 euroa

MMM Anu Vaalama, Espoo, Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvittävään väitöstutkimukseen, 3.000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat:

FM Panu Kunttu ja ympäristösuunnittelija Sanna-Maria Rivasto, Taalintehdas, Saaristomeren ulkosaariston rantavallien kartoittamiseen, 1.000 euroa

Luonto-Liitto ry., Helsinki, Itämeri-aiheiseen koulukiertueeseen, 4000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry., Helsinki, Suomenselkä-Maanselkä -alueen taimenpurojen ja -jokien suojelun edistämisprojektiin, 2.000 euroa

FM Liisa Silvennoinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään Suomen ilveskannan populaatiogeneettistä monimuotoisuutta, 3.000 euroa

TaM Pekka Sipilä ja TaM Virpi Aaltonen, Naantali, graafikko Erik Bruunista kertovaan dokumenttielokuvaan, 3.000 euroa

Saukkorahaston apuraha:

FM Susanna Pimenoff, Helsinki, Länsi-Uudenmaan saukkokannan kartoitukseen
ja kannan arviointiin, 1.000 euroa (Susamuru Oy:n nimikkostipendi)

Apurahat säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta:

FM Harri Arkkio, Akaa, Pirkanmaan kalliosammalet -julkaisuun, 1.000 euroa

FK Ville Jäntti, Kiviniemi, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään maisemarakenteen vaikutusta maakotkan poikastuottoon, 950 euroa

LuK Tuija Makkonen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään naarasahman pesäpaikan tyypillisiä piirteitä Skandinavian eteläisessä metsäahmapopulaatiossa, 1.000 euroa

Metsätalousinsinööri Timo Nuoranen, Espoo, Nuuksion järviylängön suojelemattomien metsäalueiden liito-oravaselvitykseen, 1.500 euroa (Luonnonsuojelurahaston apuraha)

FT Pertti Ranta, Tampere, erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan luhtaorvokin suojeluohjelman laatimiseen, 1.500 euroa