Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Säätiö jakoi apurahoja – metsien, soiden ja Itämeren valuma-alueen linnuston suojeluun liittyvät tutkimushankkeet korostuivat tukikohteina

i

Valkoviklo, Samuli Haapasalo

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 33 hankkeelle yhteensä 95 280 euroa. Jaettu summa on säätiön koko historian toiseksi suurin ja runsaan kuudenneksen (17 prosenttia) suurempi kuin edellisenä vuonna.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 48 300 euroa seitsemälle hankkeelle, Itämeri-rahastosta 35 550 euroa 20 hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 5 780 euroa neljälle hankkeelle ja käyttövaroista 4 500 kahdelle hankkeelle.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin viisi työskentelyapurahaa väitöstutkimuksiin, joista kaksi on Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapurahoja. Väitöstutkimusten aiheina ovat metsät, metsäpeura, kosteikot, suot ja merilinnut.

Itämeri-rahastosta myönnettiin Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapurahoina kaksitoista apurahaa, joilla tuetaan esimerkiksi soiden ennallistamista yhteistyössä Osuuskunta Lumimuutoksen kanssa, kansalaistiedehanketta Oulujoella, saaristolinnuston seurantatutkimusta osana Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallista lintuatlastutkimusta sekä Itämeren syvän rannikkovyöhykkeen näytteenoton ja tutkimuksen kehittämistä tutkimussukellusmenetelmin.

Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin neljä apurahaa, joista kaksi on Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahoja. Käyttövaroista myönnettiin kaksi apurahaa professori Rauno Ruuhijärven muistoapurahoina.

Vuoden 2024 apurahat

Rafael Kuusakosken muistorahaston työskentelyapurahat:

M.Sc Francesca Malcangi, Hämeenlinna, väitöstutkimukseen ”Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use”, 13 200 euroa (Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapuraha)

FM Hennariikka Mäenpää, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Soiden karhukaisten runsaus ja yhteisörakenne sekä ojituksen ja ennallistamisen vaikutukset niihin”, 6 600 euroa

FM Aleksi Nirhamo, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Pystylahopuun jäkälät: lahopuun iän rooli ja haasteet luonnonhoidolle”, 6 600 euroa

FM Betty Marjamäki, Turku, väitöstutkimukseen ”Effects of climate change on moth abundance and biomass and their effect on passerine breeding success: a study on life-history traits and timing of life cycle phases of sub-arctic species”, 13 200 euroa (Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapuraha)*

DVM Sajjad Vakili Shahrbabaki, Turku, väitöstutkimukseen ”Incubation behaviour of long-lived seabirds under human-induced ecological stressors: From disturbance to anthropogenic endocrine disrupting chemicals”, 6 600 euroa

Muut apurahat:

LuK Anniina Aaltonen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Kosteikkojen hoitotoimenpiteiden vaikutukset linnuston monimuotoisuuteen”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Enon Luonnonystävät ry, Eno, Pro Hepolampi -ennallistamistalkoiden järjestämiseen, 1 280 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

FM Jukka Hintikka ja FM William Velmala, Helsinki, Luotokirvinen Itämeren muuttuvassa ympäristössä -seurantatutkimukseen, 1 000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Baltic Circle ry, Helsinki, Suo anteeksi -ennallistamistalkoiden järjestämiseen yhteistyössä Osuuskunta Lumimuutoksen kanssa, 2 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

M.Sc Jelena Belojevic, Oulu, The Home River Bioblitz 2024 (Oulujoki) -kansalaistiedehankkeeseen,
1 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsinki, luontoretkien järjestämiseen Ukrainan pakolaisille,
1 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

Arkkit. Siiri Hänninen ja You tell me -kollektiivi, Helsinki, vaihtoehtokaavan suunnitteluun rakentamisen uhkaamalle Stansvikin alueelle, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Joensuun seudun luonnonystävät ry, Joensuu, haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyvään viestintään,
1 000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

LuK Emmi Kallioinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Onko mäntyjen kaulaaminen toimiva ennallistamiskeino metsän rakennepiirteiden muuttamisessa kohti luonnontilaa?”, 1 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

FM Juho Karjalainen ja Soidinmenot-työryhmä, Oulu, Soiden Soidinmenot -videoteokseen, 2 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

MMK Aleksi Knaappila, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Metsäpalojen syttymiseen ja palaneeseen maastopinta-alaan vaikuttavat tekijät Fennoskandiassa”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Hanna Kokko, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Hyppyhäntäislajiston monimuotoisuus metsitetyillä pelloilla verrattuna tavanomaisiin talousmetsiin”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

MMT Panu Kunttu ja ympäristösuunnittelija Sanna-Mari Kunttu, Taalintehdas, saaristolinnuston seurantatutkimukseen osana Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallista lintuatlastutkimusta”,
2 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

MMM, toimittaja Katja Lamminen, Helsinki, Metsien monimuotoisuus -tietokirjaan, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Jessica Leskinen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Sukupuolen, pesimästatuksen ja maantieteellisen sijainnin vaikutus maakotkan lentomäärään ja elinpiirin kokoon pesimäaikana Suomessa”, 1 300 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Luontoliitto ry, Helsinki, Susilähettiläät -kouluvierailutoimintaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2024–2025, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

FT Tuija Maliniemi, Oulu, post doc -tutkimukseen, jolla selvitetään pohjoisten luontotyyppien puutteellisesti tunnettuja pitkäaikaismuutoksia, 3 500 euroa (professori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

FM Clément Massé, Oulu, väitöstutkimukseen ”The Wolverine Way: Demystifying Diets for Coexistence and Conservation”, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Saara Miinala, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Silakan mädin kuolleisuus ja huuhtoutuminen Pohjois-Airiston kutualueilla”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

MMM, toimittaja Lotta Närhi, Helsinki, dokumentaariseen projektiin “Kuinka nähdä metsä puilta – vaihtoehtoisia tarinoita metsien käytöstä ja omistamisesta”, 4000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

YTK Lotta Ojajärvi, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Nuorten ympäristötoimijuuden teemat Nuorten Luonto -lehdessä”, 1 000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

LuK Jenna Rönttinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Long-lasting effects of clearcuts on bird communities in Finnish forest landscapes”, 1 000 euroa (professori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

FT, projektitutkija Tiina Salo ja työryhmä, Turku, Itämeren vedenalaisesta maailmasta kertovaan lasten tietokuvakirjaan, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry, Pori, luontokartoitukseen Pappilanahteen metsässä Porissa,
1 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

Tampereen seudun metsäryhmä, Tampere, Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamishankkeen edistämiseksi järjestettävään kulttuuri- ja tiedotustapahtumaan Seitsemisen luontokeskuksessa, 2 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

FM, ammattisukeltaja Anna Vesanen, Tammisaari, Itämeren syvän rannikkovyöhykkeen näytteenoton ja tutkimuksen kehittämiseen tutkimussukellusmenetelmin, 1 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Vieraile ja välität ry, Ähtäri, Pikku-Karhun luontokoulun toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, 2 500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

FK Kristin Wikström, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Influence of artificial light at night on the growth and the attractiveness of macroalgae to grazers”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä sekä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea Lahjoita-sivuilla tai lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) ja FI59 5541 2820 0302 79 (OP).

Lisätietoja

Panu Halme, säätiön hallituksen puheenjohtaja, panu.halme@jyu.fi, puh. 040 805 4945

Tarja Ketola, säätiön pääsihteeri, tarja.ketola@sll.fi, 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi

*Uutista muokattu 18.4.2024: FM Cindy Schwenk ei ota vastaan säätiön apurahaa, koska sai työpaikan,
jossa voi tehdä tutkimustaan. Hallitus päätti siirtää apurahan FM Betty Marjamäelle.